top of page

Ewaluacja i Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji
dla Województwa Łódzkiego

FE+RP+UE+WL-KOLOR.png

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy
Technicznej RPO WŁ 2014-2020.

Image by Adi Goldstein
W pracy
Image by Hans Reniers
Data Processing
Harvesting Crop Field
W studio
Pisanie na żółtych karteczkach samoprzylepnych
Hay Bales
Image by Accuray
Harvesting Wheat

RSI Łódzkie 2030+

 

 RSI ŁÓDZKIE 2030 + ma na celu wsparcie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw poprzez koncentrację działań na  wspieraniu innowacyjności oraz zwiększenie efektywności komunikacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces dyfuzji innowacji. Dokument wskazuje potencjał i wyzwania województwa oraz zawiera główne założenia polityki innowacyjności.   

Cele projektu

 

Ewaluacja

Ocena trafności i skuteczności wdrażania RSI LORIS 2030 (do końca 2021 roku) na potencjał innowacyjny województwa łódzkiego.

Aktualizacja
potrzeb

Sformułowanie nowej wizji oraz celów w zakresie inteligentnego rozwoju województwa.

Współpraca

Nawiązanie współpracy pomiędzy województwem łódzkim

a przedsiębiorstwami w celu wypracowania najbardziej optymalnej ścieżki rozwoju.

Realizacja nowych założeń

w modelu funkcjonowania regionalnego systemu innowacji, systemu monitoringu i ewaluacji oraz zasad wdrażania strategii.

Innowacje

Modern Architecture

Etapy projektu

Ewaluacja ex-post Regionalnej Strategii Innowacji LORIS 2030
 

Przedmiotem etapu 1 zamówienia jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego, którego celami są:

  1. Ocena trafności, skuteczności i wpływu realizacji/wdrażania RSI LORIS 2030 (do końca 2021 roku) na potencjał innowacyjny województwa łódzkiego.

  2. Ocena trafności, efektywności i kompleksowości dokumentu RSI LORIS 2030 w kontekście czynników wewnętrznych i zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 oraz Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2027.

  3. Wypracowanie wniosków i rekomendacji w zakresie niezbędnych zmian mających służyć aktualizacji RSI LORIS 2030.

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji LORIS 2030

Celem drugiego etapu projektu jest wykorzystanie zebranej wiedzy do sporządzenia aktualizacji RIS LORIS 2030 i diagnozy sytuacji w regionie w zakresie innowacji, sformułowanie nowej wizji oraz celów w zakresie inteligentnego rozwoju województwa oraz stworzenie modelu funkcjonowania regionalnego systemu innowacji, systemu monitoringu i ewaluacji oraz zasad wdrażania strategii.

Informacje prasowe

Organizatorzy

Inicjatywa jest realizowana przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.

 

Realizacja finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

FE+RP+UE+WL-KOLOR.png

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020.

bottom of page