top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych („RODO”), w stosunku do osób wypełniających deklarację współpracy w ramach projektu “Regionalna Strategia Innowacji LORIS 2030” (dalej „Uczestnicy”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu art. 13 RODO jest Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź (dalej „Administrator”).

 2. Administrator gromadzi i przetwarza wyłącznie dane osobowe podane przez Uczestnika w treści deklaracji współpracy.

 3. Z Administratorem można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw mailowo na adres e-mail: kmiec.magdalena@bppwl.lodzkie.pl lub pisemnie na Buro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź.

 4. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Administratora w celu organizacji i zapewnienia udziału Uczestników w konferencjach, warsztatach, wydarzeniach (spotkaniach) i wywiadach związanych z projektem “Regionalna Strategia Innowacji LORIS 2030”, w tym kontaktu z Uczestnikami - przy czym wyrażenie zgody w powyższym celu jest dobrowolne. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Żądanie wycofania zgłosić można zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w ust. 3.

 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie ust. 4 powyżej jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO czyli zgoda Uczestnika wyrażona za pośrednictwem formularza – deklaracja współpracy.

 6. Dane osobowe Uczestników Administrator może udostępniać innym podmiotom, z którymi łączą go stałe stosunki gospodarcze. Jakiekolwiek udostępnianie danych osobowych Uczestników odbywa się wyłącznie na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 7. Administrator wskazuje następujące kategorie odbiorców danych osobowych:

  1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym procesy biznesowe Administratora, np. podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, obsługę księgową, podatkową, prawną.

  2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej i wewnętrznej infrastruktury IT, w tym przez dostawców usług hostingowych, a także przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym narzędzia informatyczne, spełniające wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.

 8. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, w których zostały zebrane przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.

 9. W związku z przekazaniem Administratorowi danych osobowych Uczestnikowi przysługuje:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych.

  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych.

  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

  4. przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie Umowy).

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

  6. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 10. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

 11. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, Uczestnik powinien skierować żądanie mailowo na adres e-mail: kmiec.magdalena@bppwl.lodzkie.pl lub pisemnie na Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź.

 12. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie “Regionalna Strategia Innowacji LORIS 2030”.

bottom of page